Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2015р.

У зв'язку iз поданням Заступником голови Наглядової Ради АТ "ПЛАСКЕ" Лiптугою Iваном Леонiдовичем заяви про складання з себе повноважень члена Наглядової Ради АТ "ПЛАСКЕ" повiдомляємо, що Лiптуга Iван Леонiдович, Заступник голови Наглядової Ради АТ "ПЛАСКЕ" обраний вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ПЛАСКЕ" вiд 02 листопада 2009 року склав з себе повноваження Заступника голови Наглядової Ради АТ "ПЛАСКЕ" та припинив виконання повноважень Заступника голови Наглядової Ради АТ "ПЛАСКЕ" з 26 серпня 2015 року.

Лiптуга Iван Леонiдович володiє пакетом акцiй АТ "ПЛАСКЕ" у розмiрi 2 штук, що становить частку у статутному капiталi АТ "ПЛАСКЕ" у розмiрi 2,86 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Заступника голови Наглядової ради товариства.