Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКЕ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30202681
1.4. Місцезнаходження емітента
65001 м.Одеса Академіка Заболотного, буд.12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
048-7385-385 048-7287221
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
law@plaske.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.plaske.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором 31.05.2013 р. Звільнення посадової особи виконано за власним бажанням працівника у зв`язку із переведенням на іншу посаду на підставі наказу № 3053101/14/1302 від 31.05.2013 р. Посадова особа Ракулянська Ольга Валеріївна (Паспорт: серія КЕ номер 359199 виданий 12.08.1996 р. Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.04.2012 р. На посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор
________________________
________________________
(підпис)
М. П.
Хачатурян Артем Рафікович
________________________
(ініціали та прізвище керівника)
________________________
(дата)