Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКЕ» 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30202681 1.4. Місцезнаходження емітента 65001 м.Одеса Академіка Заболотного, буд.12 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 048-7385-385 048-7287221 1.6. Електронна поштова адреса емітента: law@plaske.ua 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.plaske.ua 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами Акціонерів 22.04.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів (Протокол № 1/2013/ЗА від 22.04.2013 р.) Посадова особа Платонова Інесса Олегівна (Паспорт: серія КМ номер 710617 виданий 22.03.2011 р. Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області), призначена на посаду Заступник голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,43%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Старший економіст по фінансовій роботі. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1,43 %.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор
________________________
________________________
(підпис)
М. П.
Хачатурян Артем Рафікович
________________________
(ініціали та прізвище керівника)
________________________
(дата)